Privacybeleid

Privacybeleid

Beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens

 

SCA Hygiene Products Zeist B.V. (“SCA”) beoogt dat alle personen van wie door SCA persoonsgegevens worden verwerkt er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gerespecteerd en dat er met betrekking tot hun persoonsgegevens zorgvuldigheid wordt betracht. Zie ook de Gedragsregels van de SCA Group.

SCA zal zich bij het vergaren en gebruiken van gegevens van personen (“persoonsgegevens”) houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede dit Privacy- en Cookiebeleid. Het doel van dit Privacy- en Cookiebeleid is het uiteenzetten van de beginselen met betrekking tot de verwerking van door u aan ons verschafte of door ons van u verkregen persoonsgegevens.

SCA geldt als verantwoordelijke voor het verwerken van de hierin beschreven persoonsgegevens.

Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden. Onder het kopje "Cookies" vind je meer informatie over het gebruik van cookies.

Informatie – Persoonsgegevens

Informatie – Persoonsgegevens

SCA verwerkt via deze Site verzamelde persoonsgegevens, zoals door u aan SCA opgegeven contactgegevens en andere op u betrekking hebbende informatie, zowel handmatig als geautomatiseerd.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i) om aan een verzoek van u te voldoen of een overeenkomst met u uit te voeren, (ii) om u te informeren over SCA en haar producten en diensten, (iii) voor marktonderzoek en productontwikkeling en (iv) om te voldoen aan op SCA rustende wettelijke verplichtingen.

Bij het bezoeken van de Site van SCA kan het hierbij gebruikte IP-adres worden vastgelegd. Wij gebruiken IP-adressen ook om het gebruik van de Sites van SCA te meten. (Een IP-adres is een uniek getal waarmee soms de Internetverbinding van een gebruiker kan worden geïdentificeerd en wordt elke keer dat u een website bezoekt automatisch door uw webbrowser vermeld.) Een dergelijke meting kan ook bestaan uit het vergaren van informatie over hoe u de Site gebruikt, inclusief het controleren van het gebruik van de Site ter verbetering van de Site door SCA, het personaliseren van uw beleving door het specifiek aanpassen van de content die u bekijkt, voor het optimaliseren van uw beleving als gebruiker en ter bepaling van de gebruiksfrequentie. Dit kan ook gelden met betrekking tot uw gebruikersaccounts die u wellicht bij SCA hebt. Tevens kunnen wij de vergaarde gegevens statistisch analyseren.

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie die u via deze Sire over uzelf verschaft (bijvoorbeeld informatie over uw fysieke gesteldheid) verwerkt SCA uitsluitend op uw verzoek of anderszins met uw uitdrukkelijke toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen derden inschakelen om uw persoonsgegevens ten behoeve van SCA te verwerken. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van uw persoonsgegevens op.

Anders dan hiervoor bedoeld, worden uw persoonsgegevens door ons niet aan andere derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger, mochten de activa van SCA of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.

Bewaartermijn

SCA bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij SCA gebonden is aan een wettelijke bewaarplicht.

Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen u te laten weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en ons vervolgens verzoeken uw gegevens te verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Als u vragen hebt over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan contact op met SCA via Arnhemse Bovenweg 120, 3708AH Zeist of [info@sca.nl] , of via e-mail op info@sca.com.

 

Als u van onze WhatsApp-dienst gebruik maakt, geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de verpleegkundige en SCA. Informatie die u deelt, zal uitsluitend worden gebruikt voor de advisering en communicatie. De inhoud van de communicatie met u, zal niet op een tot u herleidbare wijze worden bewaard. Voor meer informatie over hoe SCA met uw gegevens omgaat, verwijzen wij naar onze Privacy Policy (het gebruik van WhatsApp is een "verzoek" zoals bedoeld in de Privacy Policy). Op de gebruiks- en privacyvoorwaarden die WhatsApp hanteert, heeft SCA geen invloed. U kunt deze hier https://www.whatsapp.com/legal/?l=nl] raadplegen.

 

Wij attenderen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de informatie die u deelt via de WhatsApp-dienst. Bovendien biedt SCA via WhatsApp slechts een dienst aan die door u vrijwillig en vrijblijvend kan worden gebruikt, ter ondersteuning van uw behandeling bij uw huisarts of andere hulpverlener. WhatsApp is niet bedoeld om u te voorzien van medisch advies. Bij medische vragen of problemen verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.