Voorwaarden

Het is belangrijk dat u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig leest.

Samen met de juridische informatie regelen deze Algemene Voorwaarden onze relatie met u met betrekking tot deze website en uw aankoop van producten via deze website. Indien u vragen hebt omtrent deze Algemene Voorwaarden of indien u deze Algemene Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan u, voordat u verder gebruik maakt van de website, contact opnemen met onze klantenservice op het telefonisch nummer: 0800 0227500 of op het volgende adres:

 

Essity Netherlands B.V.

T.a.v. TENAShop

Postbus 670

3700 AR ZEIST

 

De overeenkomst

a. Om bij ons producten te kunnen aankopen, moet u minstens 18 jaar zijn.

b. Elke koopovereenkomst die gesloten wordt via deze website, wordt gesloten met ons, zijnde Essity Netherlands B.V., gevestigd te Zeist.

c. Zodra u het bestellingproces heeft voltooid, zal u gevraagd worden te bevestigen of de bestelling correct is. Als uw bestelling niet correct is, kunt u deze herzien en de fouten verbeteren, alvorens uw bestelling te bevestigen en in te dienen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bestelling correct is. U kunt betalen met IDEAL. Als uw bestelling afgerond is sturen wij u een e-mail naar het door u doorgegeven e-mailadres. Deze e-mail zal uw naam, de bestelde producten en de totale prijs vermelden. Door de aanvaarding van uw bestelling ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen ons volgens deze Algemene Voorwaarden.

d. De te betalen prijzen voor de producten zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle betalingen via IDEAL moeten volledig gebeuren op het moment van de bestelling. Als wij niet in staat zijn om uw bestelling om welke reden dan ook te aanvaarden, dan zullen wij het reeds door u betaalde bedrag met betrekking tot die bestelling terugbetalen. 

f. Vanaf 30 Euro betaalt u geen verzendkosten.

Levering

a. Essity zal de door u bestelde producten versturen naar de naam en het adres zoals door u doorgegeven op het moment van uw bestelling, of zal namens u een koerier contacteren om dit te doen.

b. De levering geschiedt zo snel mogelijk na de aanvaarding van uw bestelling en in ieder geval binnen de 30 dagen na de aanvaarding van uw bestelling. Alle vermelde leveringtijden op de website zijn slechts ramingen, gebaseerd op de beschikbaarheid van de producten, de normale verwerking en de onderneming die de levering verzorgt.

c. U wordt eigenaar van de door u bestelde producten, als wij uw volledige betaling hebben ontvangen en u de producten heeft ontvangen.

 

Retourprocedure

a. Indien u een consument bent (dit is het geval wanneer u ofwel de producten niet aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit ofwel indien u een particulier bent), heeft u het recht om de producten binnen 14 dagen ongeopend naar ons terug te zenden en uw geld terug te ontvangen.

b. Indien u wenst te verzaken aan uw bestelling na ontvangst van de producten, mag u de ontvangen producten niet openen. U moet ons schriftelijk inlichten binnen zeven werkdagen vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen.

c. Indien u ervoor kiest om te producten te retourneren overeenkomstig (a), dan moet u de producten - op uw risico- naar ons terugzenden in de staat waarin u ze ontvangen heeft. De producten kunnen gestuurd worden naar onderstaand antwoordnummer. U dient wel de originele pakbon bij te voegen plus de reden van retour te vermelden op de pakbon.

Nabuurs Logistiek B.V.

Antwoordnummer 6004

5433 ZX Katwijk

d. Alle schriftelijke correspondentie moet gericht worden aan:

Essity Netherlands B.V.

T.a.v. TENAshop

Postbus 670

3700 AR ZEIST

Zodra u Essity in kennis hebt gesteld dat u uw aankopen wenst te retourneren, zal Essity het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten op uw rekening. In ieder geval binnen de 30 dagen na uw bestelling op voorwaarde dat de producten in kwestie, die door u teruggezonden werden naar Essity in dezelfde staat bevinden als ze bij u werden geleverd.

 

Beschadigde of gebrekkige producten en aansprakelijkheid

a. U dient de goederen bij ontvangst te controleren op gebreken of beschadigingen. Als u vaststelt dat er spake is van een gebrek of beschadiging, stelt u ons daar aub zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Als de producten reeds beschadigd of gebrekkig bleken te zijn voor de levering, zullen wij deze vervangen of het door u betaalde bedrag terugbetalen.

Punt B en C zijn niet van toepassing als u producten aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit.

b. Deze Algemene Voorwaarden sluiten onze (eventuele) aansprakelijkheid ten aanzien van u niet uit in geval van:

• persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze 
nalatigheid;

• fraude;

• elke aangelegenheid waarin het onwettig zou zijn om onze 
aansprakelijkheid uit te sluiten of te pogen uit te sluiten;

• grove nalatigheid of opzettelijke fout.

c. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die u lijdt ten gevolge van een schending door ons van deze Algemene Voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor eventuele verliezen die u kan lijden en die niet voorzienbaar waren als gevolg van onze schending van deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld indien zowel u als Essity deze verliezen niet konden voorzien voor of op het moment van de sluiting van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid jegens u zal in geen geval eventuele ondernemingsverliezen omvatten, zoals maar niet beperkt tot verlies van gegevens, gederfde winst of onderbreking van de bedrijfsvoering.

d. Als u producten aankoopt in het kader van uw beroepsactiviteit, behoudens zoals bepaald in paragraaf a hierboven, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn tegenover u (ongeacht of deze aansprakelijkheid voorvloeit uit een overeenkomst, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), een schending van een wettelijke verplichting, een teruggave of een andere oorzaak ) voor verwondingen, overlijden, beschadiging, directe-, indirecte- of gevolgschade (deze laatste drie omvatten, zonder beperkend te zijn, zuiver economisch verlies, winstderving, bedrijfschade, verwatering van goodwill en andere gelijkaardige verliezen) hoe ook veroorzaakt en voortvloeiend uit of in verband met de producten, elk gebruik of wederverkoop van de producten door u, elke inbreuk van de overeenkomst door ons of elke verklaring of voorstelling gemaakt door ons of namens ons of op een andere wijze onder onze overeenkomst met betrekking tot uw aankoop van producten.

 

Derden

Niets in deze overeenkomst creëert afdwingbare rechten voor personen die geen partij zijn bij de overeenkomst.

 

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor het niet leveren of het vertraagd leveren van de door u bestelde producten of voor enige schade of gebreken aan geleverde producten die veroorzaakt zijn door om het even welke gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle ligt.

 

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar is (met inbegrip van elke bepaling waarin Essity zijn aansprakelijkheid ten aanzien van u uitsluit), zal dit de afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst niet in het gedrang brengen.

 

Klachten

Essity heeft een klachtenbehandelingsprocedure die wordt gebruikt om te proberen geschillen op te lossen onmiddellijk wanneer zij ontstaan. Indien u een klacht heeft, kan u contact op nemen met de klantenservice op het volgende adres:

Essity Netherlands B.V.

T.a.v. TENAshop

Postbust 670

3700 AR ZEIST

Geschillen 

De Europese Unie (EU) heeft met ingang van 15 februari 2016 een Online Dispute Resolution (Online Geschillenoplossing) van kracht gemaakt om consumenten te faciliteren mogelijke geschillen buiten de rechtzaal op te lossen. U kunt het platform bereiken door te klikken op deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met de huidige Essity website prijzen, de productbeschrijvingen, de leveringsgegevens en de Essity contactgegevens, vormen de gehele overeenkomst met betrekking tot de levering van de producten door Essity. Deze Algemene Voorwaarden kunnen niet gewijzigd worden dan schriftelijk en mits ondertekening door een directeur van Essity.

 

Overige informatie

Wij bewaren geen kopie van uw bestelling die u op later tijdstip kunt opvragen. Wij adviseren u dan ook om de e-mail te bewaren die wij u sturen ter bevestiging van uw bestelling, en om deze Algemene Voorwaarden uit te printen en te bewaren. U kan deze Algemene Voorwaarden ook elektronisch opslaan door gebruik te maken van de functie "save as" onder het "file" menu van MS Internet Explorer (of de vergelijkbare optie in andere webbrowser-programma's).

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a. het ontstaan, het bestaan, de opmaak, het gebruik, de geldigheid en alle aspecten welke dan ook van deze Algemene Voorwaarden of van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.

b. De Nederlandse rechtbanken zullen een niet-exclusieve bevoegdheid hebben voor de beslechting van de geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de website.